Назва статті Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [12-25]
Анотація На підставі аналізу наукових джерел, правових норм і матеріалів практики дослідженно питання щодо співвідношення таких правових категорій, як «теорія доказування», «теорія доказів», «теорія доказів та доказування», а також запропоновано авторське бачення назви теорії, яка вивчає докази і доказування у кримінальному процесі. Визначено предмет теорії доказування та теорії доказів. На підставі результатів дослідження висловлених точок зору на поняття доказу в кримінальному процесі, матеріалів практики, а також положень чинного Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що найбільш обґрунтованою та такою, що відповідає його гносеологічній і правовій природі, є концепція доказу в кримінальному провадженні як єдності фактичних даних, їх процесуальних джерел і процесуальної форми. Доведено, що докази у кримінальному провадженні з’являються не лише на судових стадіях, а й на стадії досудового розслідування. Визначено поняття доказів. Запропоновано власну структуру процесу доказування, яка складається із таких етапів: 1) отримання доказів; 2) використання доказів для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, в обґрунтуванні доказами своєї правової позиції сторонами кримінального провадження.
Ключові слова теорія доказування, докази, джерела доказів, процесуальна форма, доказування.
References