Назва статті Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [22-32]
Анотація Відповідно до авторського підходу до державної території як конституційної цінності в статті розкриваються аксіологічні характеристики цієї категорії крізь призму інститутів конституційного ладу, територіальної організації державної та муніципальної влади, соціально-територіальних інститутів правового становища людини і громадянина. Особлива увага приділяється обґрунтуванню єдності конституційних начал територіального верховенства з позицій imperium та dominium; обґрунтовується значення території (на різних рівнях її організації, у тому числі муніципальний) як важливого фактора правового становища особи, реалізації муніципально-правового статусу особи та забезпечення соціально-територіального рівноправ’я людини і громадянина.
Ключові слова територія, територіальна організація, територіальне верховенство, конституційні цінності, соціально-територіальне рівноправ’я, муніципальні права та свободи.
References