Назва статті Охорона авторських і суміжних прав у разі їх порушення з використанням мережі Інтернет
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2018
Сторінки [81-90]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-01-081
Анотація

Згідно із Законом України “Про державну підтримку кінематографії в Україні” Розділ V “Захист авторського права і суміжних прав” Закону України “Про авторське право і суміжні права” доповнено новими статтями, у яких визначено порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав із використанням мережі Інтернет. Ці норми містять багато спірних моментів, що зумовлюють різне правозастосування. Зважаючи на невелику кількість праць, присвячених дослідженню вказаної проблематики, необхідно констатувати, що у юридичній літературі не сформовано уніфікованого підходу до позасудового порядку захисту авторських (суміжних) прав, порушених у мережі Інтернет. Метою статті є характеристика позасудового порядку припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав із використанням мережі Інтернет, обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання таких відносин. З’ясовано, що внесені до Закону України “Про авторське право і суміжні права” зміни та доповнення покликані сприяти ефективній правовій охороні авторських і (або) суміжних прав, порушення яких відбулося з використанням мережі Інтернет. Обґрунтовано, що, безумовно, позитивними моментами таких нововведень є визначення суб’єктів, до яких може бути звернено вимогу у формі заяви про усунення порушень, чітка регламентація як змісту власне заяви, так і дій та строків її розгляду. Зроблено висновок, що розгляд заяв про усунення порушень авторських і (або) суміжних прав із використанням мережі Інтернет, звернених до власників веб-сайтів (веб-сторінок), постачальників послуг хостингу, не може слугувати передумовою звернення за захистом безпосередньо до суду. Законодавче закріплення необхідної участі адвоката у поданні заяви власнику веб-сайту (веб-сторінки), постачальнику послуг хостингу про усунення порушень, вчинених із використанням мережі Інтернет, убачається необґрунтованим обмеженням права особи на захист. Ефективному захисту порушених прав не сприятиме зайва формалізація вимог щодо змісту, форми подання заяви та деяких процедурних моментів їх розгляду.

 

Ключові слова захист; авторські права; Інтернет; власник веб-сайту; інтелектуальна власність
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Pro avtorske pravo ta sumizhni prava [On Copyright and Related Rights]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 23 hrudnia 1993 r. № 3792-XII. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3792-12 (accessed: 22.11.2017) (in Ukrainian). 
2. Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini [On the State Support of Cinematography in Ukraine]: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine] vid 23 bereznia 
2017 r. № 1977-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1977-19 (accessed: 
22.11.2017) (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Edited books 
3. Yavorska O ta inshi, IT PRAVO [IT LAW] (Oleksandra Yavorska red, Vydavnytstvo “Levada” 2017) (in Ukrainian). 

Articles 
4. Shtefan A ta Zerov K, ‘Prypynennia porushen avtorskoho prava i sumizhnykh prav u merezhi Internet: ohliad zakonodavchykh novel’ [‘Elimination of Infringements of Copyright and Related Rights in the Internet: a Review of Novel Legislation’] 2017 (3) Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti 18 (in Ukrainian). 

Websites 
5. Sulyma O, ‘Zakhyst avtorskykh prav v merezhi Internet po-novomu’ [‘Copyright Protection on the Internet Anew’] (Yurliha, 18 Traven 2017) accessed 23 November 2017 (in Ukrainian).