Назва статті Сase Management у цивільному судочинстві: порівняльне дослідження законодавства Литви, Польщі й України
Автори

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри нотаріального та виконавчого провадження і адвокатури Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) irina.izarova@gmail.com

PhD, асистент професора кафедри приватного права Вільнюського університету (м. Вільнюс, Литва) vigitavebraite@gmail.com

Dr. Habil., завідувач кафедри цивільного процесу Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) radoslawfl ejszar@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2018
Сторінки [129-146]
DOI 10.33498/louu-2018-10-129
Анотація

У статті порушуються актуальні проблеми застосування принципу case management, що став новим інструментом удосконалення цивільного судочинства та забезпечення ефективного розгляду справ судом. Введений під час реформи цивільного процесу Великої Британії case management впродовж останніх двадцяти років залишається чи не найбільш топовим питанням наукових дискусій та невід’ємним елементом сучасних реформ цивільного процесуаль ного права в різних державах Європи. Водночас він став основою для підготовки відповідної частини Європейських правил цивільного процесу ELI-Unidroit, а саме правил, що регулюють роль судді та сторін (а також їх адвокатів). Запозичення ефективних інститутів судочинства з країн різних правових систем, їх традицій здійснення правосуддя є доволі складним процесом, який, щоб досягти бажаних результатів, має відбуватися комплексно. Принципи права становлять фундамент, на якому розбудовується ціла система правил регулювання відносин, у цьому разі між судом та учасниками процесу. Отже, сукупність факторів зумовлюють та визначають особливості його втілення в конкретному національному законодавстві, які спробуємо висвітлити, зокрема, на прикладі Литви, Польщі та України. Case management відображає новий підхід до розподілу ролей суду та сторін справи, що виражається і в положеннях законодавства щодо організації та обрання порядку її розгляду, розподілу повноважень і визначення процесуальних дій сторін із підготовки до розгляду та щодо доказування у справі, встановлення процесуальних строків і дат проведення судових засідань у справі. З огляду на це про аналізовано проект закону щодо проведення попередніх нарад з організації розгляду справи, в яких зазначений підхід знайшов подальший розвиток (Польща), а також досліджено природу такого повноваження суду, як роз’яснення прав сторін, виходячи із засад case management за законодавством Литви. Визначено, які елементи case management було запроваджено в цивільне процесуальне законодавство України під час реформ, та проведено їх аналіз. Висновки, зроблені на підставі дослідження, дають змогу з’ясувати перспективи забезпечення ефективності судочинства та подальшого розвитку принципу case management у східно-європейських країнах. 

Ключові слова цивільне судочинство; суд; сторони процесу; організація розгляду справи судом; ефективність судочинства
References

REFERENCES
List of legal documents
Legislation
1. Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw: Ustawa z dnia 16
września 2011 r. o zmianie ustawy <http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20112331381/T/D20111381L.pdf> accessed 1 September 2018 (in Polish).
2. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. <http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf> accessed
1 September 2018 (in Polish).
3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso. 2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743
<https://www.e-tar.lt/rs/legalact/TAR.2E7C18F61454/format/ISO_PDF> accessed 1 September
2018 (in Lithuanian).
4. Principles of Transnational Civil Procedure (ALI/UNIDROIT), adopted by the
American Law Institute (ALI) in May 2004 and by the International Institute for the
Unification of Private Law (UNIDROIT) in April 2004 <https://www.unidroit.org/
english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf> accessed 1 September
2018 (in English).
5. The Court`s Case Management Powers. Part 3. CPR – Rules and Directions <https://
www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part03> accessed 1 September
2018 (in English).
6. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of
Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/ed20040318 (accessed: 01.09.2018)
(in Ukrainian).
Cases
7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 2017.02.28. Nuasmeninta nutartis byloje. Civilinė
byla № 3K-3-43-916/2017 <http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.
aspx?id=5fdca650-1385-4518-b8ad-eb855b2458c3> accessed 1 September 2018 (in Lithua
nian).
8. Lavrenov v. Ukraine, Court Decision. 16.01.2018. App. 51924/14 <http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-180941> accessed 1 September 2018 (in English).
9. Rishennia Yevropeiskoho sudu u spravi “Ustymenko proty Ukrainy” [Decision of the
European Court in the case of “Ustimenko v. Ukraine”] vid 29 zhovtnia 2015 r., zaiava
№ 32053/13. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b27 (accessed: 01.09.2018)
(in Ukrainian).
Bibliography
Authored books
10. Brazdeikis A and Nekrošius V, Simaitis R, Vėbraitė V, Asmens teisės į civilinės bylos
išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos (2016) (in Lithuanian).
11. Sorabji J, English Civil Justice after the Woolf and Jackson Reforms: A Critical Analysis
(CUP 2014) (in English).
Edited books
12. Van Rhee C. H. (ed), Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation. Ius
Commune Europaeum (Intersentia 2008) (in English).

13. Żukowski W, ‘Ciężar wspierania postępowania w projekcie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym przez
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego’ in Markiewicz K (ed), Reforma postępowania
cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej (IUSTITIA 2011) (in Polish).
Journal articles
14. Izarova I ta Silvestri E, ‘Pryntsyp case management v tsyvilnomu sudochynstvi:
porivnialne doslidzhennia zakonodavstva Italii ta Ukrainy’ [‘Case Management
Principle in the Civil Court Procedure: a Comparative Study of the Legislation of Italy
and Ukraine’] [2018] 1(106) Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni
Tarasa Shevchenka 19-23 (in Ukrainian).
Websites
15. Pound R, ‘The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice’
(presented at the annual convention of the American Bar Association in 1906)
<https://law.unl.edu/RoscoePound.pdf> accessed 1 September 2018 (in English).
16. Woolf H, ‘Access to Justice, Final Report’ (H. M. Stationery Office, 1996) <https://e-l.
unifi.it/pluginfile.php/457346/mod_resource/content/1/Access%20to%20Justice%20
Final%20Report.pdf> accessed 1 September 2018 (in English).
17. Woolf H, ‘Access to Justice, Interim Report’ (Lord Chancellor’s Department, June, 1995)
<https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/457346/mod_resource/content/1/Access%20to%20
Justice%20Final%20Report.pdf> accessed 1 September 2018 (in English).