Назва статті Реалізація принципу верховенства права у цивільному судочинстві в умовах реформування правосуддя
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2018
Сторінки [65-78]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2018-03-065
Анотація

Верховенство права є фундаментальним принципом, на якому будується демократична правова держава і функціонування судової влади в ній. Верховенство права як соціально-природний феномен, як основоположний принцип правової і політичної систем України, як основоположний принцип судової влади, як правова категорія активно привертає до себе увагу правників. Проте внесення останнім часом змін до процесуального законодавства України, початок роботи нового Верховного Суду й формування новітньої правозастосовної практики істотно змінює й підходи до тлумачення принципу верховенства права та особливостей його застосування, зокрема в цивільному судочинстві. Мета статті полягає у визначенні особливостей реалізації принципу верховенства права в цивільному судочинстві в умовах реформування правосуддя. З’ясовано, що утвердження верховенства права і функціонування правової держави можливі за умов, коли в суспільстві послідовно і неухильно втілюються в життя такі вимоги, як повага до прав і свобод людини, верховенство Конституції, принцип поділу влади, законність, обмеження дискреційних повноважень, принцип правової визначеності, незалежність суду і суддів. Встановлено, що верховенство права є основною засадою (принципом) цивільного судочинства, застосовуючи яку суд забезпечує справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Відсутнє універсальне визначення принципу верховенства права, його тлумачення здійснено Конституційним Судом України, Європейським судом з прав людини. Доведено, що загальновизнаним є те, що основними елементами верховенства права є: 1) законність; 2) правова визначеність; 3) заборона свавілля; 4) доступ до правосуддя перед незалежними та неупередженими судами; 5) повага до прав людини; 6) недискримінація та рівність перед законом. Саме зазначені властивості верховенства права й повинні бути враховані судом при здійсненні правосуддя у цивільному судочинстві.

 

Ключові слова верховенство права; цивільне судочинство; правосуддя; права людини; справедливість; правова визначеність
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. Cyvilnyi procesualnyi kodeks Ukrainy [The Code of Civil Procedure of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 18 bereznia 2004 r. № 1618-IV. Vidomosti Verkhovnoii Rady Ukrainy. 2004. № 40–41, 42. St. 492 (in Ukrainian). 
2. Konstytusiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia1996 r. № 254k/96-VR.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 
1996. № 30. St. 141 (in Ukrainian). 
3. Pro vnesennіa zmin do Hospodarskoho procesualnoho kodeksu Ukrainy, Cyvilnoho procesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv [On Amending the Code of Economic Procedure of Ukraine, the Code of Civil Procedure of Ukraine, the Code of Administrative Procedure of Ukraine and other Pieces of Legislation]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 3 zhovtnia 2017 r. № 2147-VIII. Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrainy. 2017. № 48. St. 436 (in Ukrainian). 
4. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judicial System and the Status of Judges]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 2 chervnia 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 31. St. 545 (in Ukrainian). 

 

Cases

5. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 2 lystopada 2004 r. № 15-rp/2004 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (u spravi pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) [Decision of the Constitutional Court of Ukraine Dated November 2, 2004 № 15-rp/2004 in the Case Following the Constitutional Petition of the Supreme Court of Ukraine Concerning the Compliance with the Constitution of Ukraine (Constitutionality) of the Provisions of Article 69 of the Criminal Code of Ukraine (in the Case of Sentence Mitigation by Court)] (sprava [Case] № 1-33/2004). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ v015p710-04 (accessed: 11.02.2018) (in Ukrainian).

6. Ukhvala apeliatsiinoho sudu Mykolaivskoi oblasti [Ruling of the Court of Appeal in Mykolaiv region] vid 31 sichnia 2018 r. № 71926314 u sudovii spravi [in a Court Case] № 487/2199/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71926314 (accessed: 17.02.2018) (in Ukrainian).

7. Ukhvala Velykoii Palaty Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Grand Chamber of the Supreme Court] vid 29 sichnia 2018 r. № 71897500 u sudovii spravi [in a Court Case] № 357/3258/16-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/71897500 (accessed: 17.02.2018) (in Ukrainian).

8. Ukhvala Verkhovnoho Sudu [Ruling of the Supreme Court] vid 23 sichnia 2018 r. № 71826027 u sudovii spravi [in a Court Case] № 572/1762/15-ц. URL: http://reyestr. court.gov.ua/Review/71826027 (accessed: 17.02.2018) (in Ukrainian).

 

Bibliography

Journal articles

9. Holovati S, ‘Triada yevropeiskykh tsinnostei – verkhovenstvo prava, demokratiia, prava liudyny – yak osnova ukrainskoho konstytutsiinoho ladu’ [‘The European Values Triad – Rule of Law, Democracy, Human Rights – as the Basis of the Ukrainian Constitutional System’] (2011) 5 Pravo Ukrainy 159 (in Ukrainian).

10. Horodovenko V, ‘Verkhovenstvo prava yak fundamentalnyi pryntsyp sudovoi vlady’ [‘The Rule of Law as the Fundamental Principle of the Judiciary’] [2012] 14(1) Chasopys Akademii advokatury Ukrainy 1 <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/ view/357/378> accessed 11 February 2018 (in Ukrainian).

11. Koziubra M, ‘Verkhovenstvo prava: ukrainski realii ta perspektyvy’ [‘The Rule of Law: Ukrainian Realities and Prospects’] (2010) 3 Pravo Ukrainy 6 (in Ukrainian).

12. – –, ‘Verkhovenstvo prava i Ukraina’ [‘The Rule of Law and Ukraine’] (2012) 1-2 Pravo Ukrainy 30 (in Ukrainian).

13. Petryshyn O, ‘Verkhovenstvo prava v systemi dii prava’ [‘The Rule of Law in the Domain of Law’] (2009) 100 Problemy zakonnosti 18 (in Ukrainian).

14. Rabinovych P, ‘Verkhovenstvo prava v interpretatsii Strasburzkoho Sudu ta Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy’ [‘The Rule of Law in the Interpretation of the Strasbourg Court and the Constitutional Court of Ukraine’] (2006) 1 Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy 37 (in Ukrainian).

15. – –, ‘Verkhovenstvo prava z pozytsii yevropeisko-mizhnarodnoho ta ukrainskokonstytutsiinoho sudochynstva’ [‘The Rule of Law from the Perspective of the European International and Ukrainian Constitutional Court Procedure’] (2006) 3 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 11 (in Ukrainian).

16. – –, ‘Verkhovenstvo prava: doktrynalni interpretatsii v Ukraini’ [‘The Rule of Law: Doctrinal Interpretations in Ukraine’] (2013) 9 Pravo Ukrainy 166 (in Ukrainian).

17. Shevchuk S, ‘Pryntsyp verkhovenstva prava ta naivyshcha yurydychna syla Konstytutsii Ukrainy’ [‘The Rule of Law Principle and the Supreme Legal Force of the Constitution of Ukraine’] (2011) 5 Pravo Ukrainy 175 (in Ukrainian).

18. – –, ‘Zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky v umovakh isnuvannia spetsializovanoi yurysdyktsii’ [‘Ensuring the Court Practice Consistency in the Context of Specialized Jurisdiction’] (2013) 9 Pravo Ukrainy 306 (in Ukrainian).

 

Websites

19. CDL-AD(2016)007-e Rule of Law Checklist: adopted by the Venice Commission at its 106 plenary session (Venice, 11–12 March 2016) (Council of Europe) <http://www. venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e> accessed 11 February 2018 (in English).