Назва статті Захист прав міноритарних акціонерів у процедурі примусового продажу акцій (squeeze-out)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2018
Сторінки [143-176]
DOI 10.33498/louu-2018-07-143
Анотація

Інститут примусового викупу цінних паперів міноритарних акціонерів за вимогою особи (групи осіб), яка володіє домінуючим контрольним пакетом акцій, є новим для теорії та практики вітчизняного корпоративного права. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах” спрямований на імплементацію Директиви 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання. У законодавстві інших країн світу та правовій доктрині інститут публічної пропозиції є механізмом, що гарантує акціонерам дотримання їхніх прав у процесі перерозподілу корпоративного контролю і поглинання та забезпечує баланс приватних і публічних інтересів в акціонерному товаристві. Він характерний для виходу публічної компанії з публічного ринку цінних паперів. Аналіз правозастосовної практики щодо проведення процедур squeeze-out у публічному акціонерному товаристві “ДТЕК ‘Дніпроенерго’”, ПАТ “ДТЕК ‘Західенерго’”, приватному акціонерному товаристві “Металургійний комбінат ‘Азовсталь’”, ПрАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” та інших емітентах свідчить про необхідність визначення адекватних правових форм, способів та засобів захисту прав міноритарних акціонерів у процедурі squeeze-out. Метою статті є аналіз правових форм, способів та засобів захисту прав міноритарних акціонерів, рішень конституційних судів окремих країн Європи у справах про конституційність процедури squeeze-out та практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) з питання примусового позбавлення майна та застосування процедури squeeze-out. Встановлено, що захист права власності на цінні папери найчастіше здійснюється у юрисдикційній судовій формі. Серед основних судових способів захисту прав міноритарних акціонерів у процедурах squeeze-out виділено: визнання недійсним рішення Наглядової ради товариства про затвердження ціни примусового продажу акцій; визнання недійсною публічної безвідкличної вимоги про продаж акцій за правилами недійсності правочинів; визнання права власності на акції та витребування майна з чужого незаконного володіння; оскарження міноритарним акціонером ціни викупу шляхом позову про стягнення грошової суми та відшкодування збитків; звернення до Конституційного Суду України у формі конституційного подання або конституційної скарги. З аналізу рішень конституційних судів окремих країн Європи у справах про консти туційність процедури squeeze-out та практики ЄСПЛ з питання примусового позбавлення майна та застосування процедури squeeze-out автори доходять висновку, що примусове позбавлення міноритарних акціонерів права власності на акції можливе лише у разі суспільної необхідності, з дотриманням вимог закону, принципу справедливості і балансу інтересів та за умови попередньої повної компенсації її ринкової вартості.

 

Ключові слова публічна пропозиція; squeeze-out; корпоративні відносини; примусовий продаж акцій; захист міноритарних акціонерів
References

List of legal documents 
 

Legislation 
1. German Federal Constitutional Court; Judgement of August the 7th, 1962; Feldmühle Fal (BVerfG, 1BvL 16/60); NJW 1962, Volume 37, page 1667 and fol. accessed 23 May 2018 (in English). 
2. Bundesverfassungsgericht; Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 23. August 2000. 1 BvR 68/95-Rn. (1-31) <http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ Entscheidungen/DE/2000/08/rk20000823_1bvr006895.htm> accessed 23 May 2018 (in German).

3. Bundesverfassungsgericht; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 30. Mai 2007. 1 BvR 390/04 - Rn. (1-39) <http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ Entscheidungen/DE/2007/05/rk20070530_1bvr039004.htm> accessed 23 May 2018 (in German).

4. Directive 2004/25/EEC of the European Parliament and of the Council of 21 Apr. 2004 on Takeovers bids. OJ L 142, 30.04.2004. P. 12-23 (in English). 
5. Trybunał Konstytucyjny; 65/6/A/2005 Wyrok z dnia 21 czerwca 2005 r. Sygn. akt P 25/02 accessed 23 May 2018 (in Polish). 
6. Czech Constitutional Court; 2008/03/27-Pl.ÚS 56/05: Squeeze-out accessed 23 May 2018 (in Polish). 
7. Bundesverfassungsgericht; Beschluss des Ersten Senats vom 27. April 1999. 1 BvR 1613/94- Rn. (1-80), accessed 23 May 2018 (in German). 
8. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
9. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Economic Procedural Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 6 lystopada 1991 r. № 1798-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1798-12 (accessed: 15.05.2018). 
10. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
11. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/995_004 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
12. Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvyshchennia rivnia korporatyvnoho upravlinnia v aktsionernykh tovarystvakh” [Explanatory note to the draft Law of Ukraine “On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing the Level of Corporate Governance in Joint-Stock Companies”]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc4_1?pf3511=58900 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
13. Pro aktsionerni tovarystva [About Joint-stock Companies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 veresnia 2008 r. № 514-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
14. Pro depozytarnu systemu Ukrainy [On the Depository System of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 6 lypnia 2012 r. № 5178-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 39. St. 517 (in Ukrainian). 
15. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy [About the Constitutional Court of Ukraine]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
16. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav i osnovopolozhnykh svobod liudyny 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii [On Ratification of the 1950 Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, First Protocol and Protocols № 2, 4, 7 and 11 to the Convention]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 lypnia 1997 r. № 475/97-VR. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
17. Pro vidchuzhennia zemelnykh dilianok, inshykh obiektiv nerukhomoho maina, shcho na nykh rozmishcheni, yaki perebuvaiut u pryvatnii vlasnosti, dlia suspilnykh potreb chy z motyviv suspilnoi neobkhidnosti [On Alienation of Land Plots, Other Objects of Immovable Property that are Located on them, which are in Private Ownership, for Public Needs or from Notives of Public Necessity]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 17 lystopada 2009 r. № 1559-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1559-17 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
18. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvyshchennia rivnia korporatyvnoho upravlinnia v aktsionernykh tovarystvakh [On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on Increasing the Level of Corporate Governance in Joint Stock Companies]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 23 bereznia 2017 r. № 1983-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2017. № 25. St. 289 (in Ukrainian). 
19. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia vedennia biznesu ta zaluchennia investytsii emitentamy tsinnykh paperiv [On Amend ments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Simplification of Business and Investment Attraction by Issuers of Securities]: Zakon Ukrainy [the Law of Ukraine] vid 16 lystopada 2017 r. № 2210-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210- 19 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
20. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed: 15.05.2018).

21. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement Between Ukraine, on the One Hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the Other Hand]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian).
 

Cases 
22. ECHR, Judgment of 12th October 1982, Bramelid and Malmström v. Sweden (Applications Nos. 8588/79 and 8589/79) accessed 23 May 2018 (in English). 
23. European Court of Human Rights, Decision of 16th January 2001, Offerhaus and Offerhaus v. Netherlands (Application no. 35730/97) accessed 23 May 2018 (in English). 
24. J.S.D. Edita Čulinović-Herc, J.S.D. Antonija Zubović,’Open issues of the squeeze out right in Сroatian and EU court practices’ accessed 23 May 2018. 
25. The Constitutional Court of Georgia. Second Chamber. 2/1-370, 382, 390, 402, 405 accessed 23 May 2018 (in English). 
26. Tribunal Constitucional; Acórdão № 491/02 accessed 23 May 2018. 
27. Ustavni sud Republike Hrvatske; U-I-4120/2003 Rješenje o neprihvaćanju prijedloga za ocjenu akata zakonodavnog tijela – zakoni i akti – snage zakona, 21.02.2007 <https:// sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/Praksa/C12570D30061CE53C125728A00375043?Op enDocument> accessed 23 May 2018 (in Polish).
28. Ustavni sud Republike Hrvatske; U-III-3693 2007. Odluka o odbijanju ustavne tužbe, 06.05.2010 <https://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/0/C12570D30061CE53C125771B 003D2EE8?OpenDocument> accessed 23 May 2018 (in Polish).

29. ‘Dzheims ta inshi proty Spoluchenoho Korolivstva, Zaiava № 8793/79 (IeSPL, 
21.02.1986)’ [‘James and others v. The United Kingdom, Statement № 8793/79 (ECHR, February 21, 1986)’] (2002) 4 Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Rishennia. Komentari (in Ukrainian). 
30. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 29 maya 2012 g. № 949-O “Ob otkaze v prinyatii k rassmotreniyu zhaloby grazhdanina Denisova Sergeya Afanas’evicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav polozheniem stat’i 84.8 Federal’nogo zakona ‘Ob aktsionernykh obshchestvakh’” [Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of May 29, 2012 № 949-O “On Refusal to Accept Complaints of Citizen Denisov Sergey Afanasyevich for Violation of His Constitutional Rights by the Provision of Article 84.8 of the Federal Law ‘On Joint-Stock Companies’”] accessed 23 May 2018 (in Russian). 
31. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 3 iyulya 2007 g. № 713-O-P po zhalobe grazhdanina Tsurkina Mikhaila Yur’evicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav polozheniyami stat’i 84.8 Federal’nogo zakona “Ob aktsionernykh obshchestvakh” vo vzaimosvyazi s chast’yu 5 stat’i 7 Federal’nogo zakona “O vnesenii izmeneniy v Federal’nyy zakon “Ob aktsionernykh obshchestvakh” i nekotorye drugie zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii [Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation № 713-OP-on July 3, 2007 on the Complaint of Citizen Tsurkin Mikhail Yuryevich about Violation of His Constitutional Rights by the Provisions of Article 84.8 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies” in Conjunction with Part 5 of Article 7 of the Federal Law “On Amendments to the Federal Law ‘On Joint-Stock Companies’” and Some Other Legislative acts of the Russian Federation] accessed 23 May 2018 (in Russian). 
32. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 3 iyulya 2007 g. № 714-O-P po zhalobe grazhdanina Petrova Aleksandra Fedorovicha na narushenie ego konstitutsionnykh prav polozheniyami stat’i 84.8 Federal’nogo zakona “Ob aktsionernykh obshchestvakh” [Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 3, 2007 № 714-O-P on the Complaint of a Citizen Petrov Alexander Fedorovich about Violation of His Constitutional Rights by the Provisions of Article 84.8 of the Federal Law ‘On Joint-Stock Companies’] accessed 23 May 2018 (in Russian). 
33. Opredelenie Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 3 iyulya 2007 g. № 681-O-P “Po zhalobam grazhdan Yu. Yu. Kolodkina i Yu. N. Shadeeva na narushenie ikh konstitutsionnykh prav polozheniyami stat’i 84-8 Federal’nogo zakona ‘Ob aktsionernykh obshchestvakh’ vo vzaimosvyazi s chast’yu 5 stat’i 7 Federal’nogo zakona ‘O vnesenii izmeneniy v Federal’nyy zakon ‘Ob aktsionernykh obshchestvakh’ i nekotorye drugie zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii’ [Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 3, 2007 № 681-O-P “On Complaints of Citizens by Yu. Yu. Kolodkin and Yu. N. Shadeev About Violation of Their Constitutional Rights by the Provisions of Article 84-8 of the Federal Law” ‘On Joint-Stock Companies’ Relationship with Part 5 of Article 7 of the Federal Law ‘On Amendments to the Federal Law’ On Joint-Stock Companies” and Some Other Legislative Acts of the Russian Federation”] accessed 23 May 2018 (in Russian). 
34. Opredelenie VAS RF ot 26.11.2010 N VAS-15452/10 po delu N A08-8226/2009-30 V peredache dela po isku o priznanii nedeystvitel’nymi sdelok po prinuditel’nomu vykupu i spisaniyu s litsevykh schetov isttsov prinadlezhashchikh im aktsiy v chasti tseny vykupa i obyazanii sovershit’ sdelki po vykupu aktsiy dlya peresmotra v poryadke nadzora sudebnykh aktov otkazano, poskol’ku sud, otkazyvaya v udovletvorenii iska, obosnovanno iskhodil iz izbraniya isttsami nenadlezhashchego sposoba zashchity prava [Determination of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of November 26, 2010 № BAC-15452/10 in case № A08-8226/2009-30 In the Transfer of a Case for Invalidation of Compulsory Buy-out Transactions and Writing off Shares of the Shares Owned by Them in the Part of the Buy-out Price and Liability to Make Deals on the Repurchase of Shares for Review in the Order of Supervision of Judicial Acts Denied, Since the Court, Denying the Claim, Reasonably Proceeded from the Election of the Plaintiffs Inadequate Method of Protection of the Right] accessed 23 May 2018 (in Russian). 
35. Postanova Vyshchoho Hospodarskoho sudu Ukrainy vid 1 liutoho 2007 r. u spravi № 2/168 za pozovom Fondu derzhavnoho maina Ukrainy pro vyznannia prava vlasnosti na aktsii ta zoboviazannia vchynyty pevni dii [Resolution of the Supreme Economic Court of Ukraine dated February 1, 2007, in Case № 2/168, on the Suit of the State Property Fund of Ukraine on the Recognition of the Ownership of the Shares and the Obligation to Take Certain Actions]. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/v_168600-07/page (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
36. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy [Resolution of the Supreme Economic Court of Ukraine] vid 23 lypnia 2014 r. u spravi № 910/22943/13. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39924255 (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
37. Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 24 fevralya 2004 g. № 3-P po delu o proverke konstitutsionnosti otdel’nykh polozheniy statey 74 i 77 Federal’nogo zakona “Ob aktsionernykh obshchestvakh”, reguliruyushchikh poryadok konsolidatsii razmeshchennykh aktsiy aktsionernogo obshchestva i vykupa drobnykh aktsiy, v svyazi s zhalobami grazhdan, kompanii “Kadet Isteblishment” i zaprosom Oktyabr’skogo rayonnogo suda goroda Penzy [Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation Dated February 24, 2004 № 3-P on the Case on verification of the constitutionality of certain provisions of Articles 74 and 77 of the Federal Law “On Joint-Stock Companies” Regulating the Procedure for the Consolidation of the Shares of the Joint-stock Company and Redemption of Fractional Shares in Connection with Complaints Citizens, the Company “Cadet Establishment” and the Request of the Oktyabrsky District Court of the city of Penza] accessed 23 May 2018 (in Russian). 
38. Postanovlenie Prezidiuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiyskoy Federatsii [Resolution of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation] ot 13 sentyabrya 2011 g. № 443/11 accessed 23 May 2018 (in Russian). 
39. Pro deiaki prypysy zakonodavstva, yake rehuliuie pytannia, poviazani iz zdiisnenniam prava vlasnosti ta yoho zakhystom [About Some Provisions of the Legislation Regulating Issues Related to the Implementation of Property Rights and Their Protection]: Informatsiinyi lyst Vyshchoho arbitrazhnoho sudu Ukrainy [Information letter of the Supreme Arbitration Court of Ukraine] vid 31 sichnia 2001 r. № 01-8/98. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8_98800-01 (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
40. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, poviazanykh z vyznanniam nediisnymy aktiv derzhavnykh chy inshykh orhaniv [On Some Issues of the Practice of Resolving Disputes Related to the Invalidation of Acts of State or Other Bodies:]: roziasnennia Prezydii Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy [Clarification of the Presidium of the High Administrative Court of Ukraine] vid 26 sichnia 2000 r. № 02-5/35. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v5_35800-00 (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
41. Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia zakhodiv do zabezpechennia pozovu [On Some Issues of the Practice of Applying Measures to Secure a Claim]: postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of Ukraine vid 26 hrudnia 2011 r. № 16 (2012) 1 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 20 (in Ukrainian). 
42. Pro praktyku rozghliadu sudamy korporatyvnykh sporiv [About the Practice of Consideration by the Courts of Corporate Disputes]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 24 zhovtnia 2008 r. № 13. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013700-08 (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
43. Pro sudovu praktyku rozghliadu tsyvilnykh sprav pro vyznannia pravochyniv nediisnymy [On the Judicial Practice of Reviewing civil Cases Concerning the Recognition of Transactions Invalid]: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] vid 6 lystopada 2009 r. № 9. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09 (accessed: 15.05.2018) (in Ukrainian). 
44. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zakhyst prava vlasnosti ta inshykh rechovykh prav [On Judicial Practice in Matters Concerning the Protection of Property Rights and Other Real Rights]: postanova Plenumu Vyshchoho spetsializovanoho sudu z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav [the Resolution of the Plenum of the High Specialized Court for the Consideration of Civil and Criminal Cases] vid 7 liutoho 2014 r. № 5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14 (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
45. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro provadzhennia depozytarnoi diialnosti [On Approval of the Regulation on the Depositary Activity]: Rishennia Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [Decision of the National Commission on Securities and Stock Market] vid 23 kvitnia 2013 r. № 735. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 
2013. № 52. St. 1910 (in Ukrainian). 
46. Rishennia hospodarskoho sudu m. Kyieva [Decision of the Kyiv Economic Court] vid 26 serpnia 2014 r. u spravi № 910/7340/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/40356911 (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian). 
47. Rishennia hospodarskoho sudu mista Kyieva vid 20 veresnia 2011 roku, zalyshenym bez zmin postanovoiu Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 10 sichnia 2012 roku, ta postanovoiu Vyshchoho hospodarskoho sudu vid 22 travnia 2012 roku u spravi № 13/259 za pozovom Aktsionernoho tovarystva kholdynhovoi kompanii “Kyivmiskbud” [The decision of the Kyiv City Commercial Court of September 20, 2011, Unchanged by the Decision of the Kyiv Economic Court of Appeal of January 10, 2012, and the Decision of the Supreme Economic Court of Ukraine dated May 22, 2012, in Case № 13/259, on the Suit of the Joint-stock Company of the Holding Company “Kyivmiskbud”]. URL: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_3702959.html (accessed: 19.06.2018) (in Ukrainian).

48. ‘Sovtransavto-Kholdynh proty Ukrainy, Zaiava № 48553/99 (IeSPL, 25.07.2002)’ [‘Sovtransavto-Holding v. Ukraine’] (2002) 3 Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Rishennia. Komentari (in Ukrainian). 
49. ‘Sporronh i Lonnrot proty Shvetsii, Zaiavy № 7151/75 ta № 7152/75 (IeSPL, 23.09.1982)’ [‘Sporring and Lennrot v. Sweden’] (2002) 4 Praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Rishennia. Komentari (in Ukrainian). 
 

Bibliography 
 

Authored books 
50. Gabov A, Tsennye bumagi: voprosy teorii i pravovogo regulirovaniya rynka [Securities: Issues of Theory and Legal Regulation of the Market] (Statut 2011) (in Russian). 
51. Kolohoida O, Hospodarsko-pravove rehuliuvannia fondovykh vidnosyn v Ukraini: monohrafiia [Economic and Legal Regulation of Stock Relations in Ukraine: Monograph] (Lira-K 2015) (in Ukrainian). 
52. Stepanov D, Zashchita vladel’tsa tsennykh bumag, uchityvaemykh zapis’yu na schete [Protection of the holder of securities recorded in the account] (Statut 2004) (in Russian).


Edited books 
53. Dzera I, Poniattia ta zahalna kharakterystyka sposobiv zakhystu prava vlasnosti. Osoblyvosti zakhystu subiektyvnykh tsyvilnykh prav: monohrafiia [Concept and General Description of Ways to Protect Property Rights. Features of the Protection of Subjective Civil Rights: Monograph] (Krupchan O ta Luts V red, NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrany 2012) (in Ukrainian). 

Journal articles 
54. Erdelevskiy A, ‘Ob istrebovanii imushchestva u dobrosovestnogo priobretatelya’ [‘About the Recovery of Property from a Bona Fide Purchaser’] (2005) 5 Khozyaystvo i pravo 4 (in Russian). 
55. Kolohoida O ta Stafiichuk V, ‘Protsedura prymusovoho prodazhu aktsii (squeeze-out): zakonodavstvo ta praktyka pravozastosuvannia’ [‘Squeeze-out Procedure: Law and Practice of Enforcement’] (2018) 6 Pravo Ukrainy (in Ukrainian). 
56. Pohribnyi D, ‘Sudovyi zakhyst prav aktsioneriv: pytannia teorii’ [‘The Judicial Protection of the Rights of Shareholders: Questions of the Theory’] [2012] 4(11) Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho” 175 (in Ukrainian). 
57. Posykaliuk O, ‘Squeeze-out: dosvid YeS ta perspektyvy vprovadzhennia v zakonodavstvo Ukrainy’ [‘Squeeze-out: EU Experience and Prospects for Implementation in Ukraine’s Legislation’] v Bilousov Yu (red), Problemy modernizatsii pryvatnoho prava v umovakh yevrointehratsii: zbirnyk naukovykh prats [Problems of Modernization of Private Law in European Integration: a Collection of Scientific Papers] (NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F H Burchaka 2015) 94-102 (in Ukrainian). 
58. Shapkina G, ‘Zashchita prava na aktsii’ [‘Protecting the Right to Shares’] (2007) v Aktual’nye problemy prava sobstvennosti. Materialy nauchnykh chteniy pamyati profesora S N Bratusya (Moskva, 25 oktyabrya 2006 g.) (2007) v Actual Problems of property rights. Materials of scientific readings in memory of Professor S. N. Bratus (Moscow, October 25, 2006).] (Yurisprudentsiya 2006) 51-2 (in Russian). 
59. ‘Vysnovky ta rekomendatsii mizhnarodnoi konferentsii “Pravo vlasnosti: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski realii” (22-23 zhovtnia 2015 r. Verkhovnyi Sud Ukrainy)’ [‘Conclusions and Recommendations of the International Conference “Ownership: European Experience and Ukrainian Realities” (October 22-23, 2015, Supreme Court of Ukraine’)] (2015) 12 Visnyk Verkhovnoho Sudu Ukrainy 5-9 (in Ukrainian). 

Websites 
60. Mytsa Yu, ‘Problemni pytannia zastosuvannia zakonodavstva pro tsinni papery u sudovii praktytsi’ [‘Problematic Issues in the Application of the Legislation on Securities in the Case Law’] accessed 19 June 2018 (in Ukrainian). 
61. ‘Publichna bezvidklychna vymoha kompanii BARLENCO LTD vid 19.03.2018 roku’ [‘The public irrevocable claim of BARLENCO LTD dated March 19, 2013’] accessed 19 June 2018 (in Ukrainian). 
62. ‘PAT “Ukrainska birzha”. Rezultaty torhiv za period z 30.05.2017 po 30.08.2017 r. [‘PJSC “Ukrainian Stock Exchange”. Results of trades for the period from 30.05.2017 to 30.08.2017’] (SMIDA)accessed 19 June 2018 (in Ukrainian).