Назва статті Процесуальні особливості розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) avpopova@meta.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [159-169]
Анотація

Необхідність удосконалення правового регулювання господарських процесуальних відносин у сфері розгляду спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг, незначна кількість теоретичних досліджень і недостатня розробленість проблематики цієї правової категорії зумовлює актуальність зазначеної статті.

 Метою статті є аналіз існуючих у правовій доктрині визначень понять правового спору, юридичного конфлікту та їх співвідношення, договорів про надання фінансових послуг, а також небанківських фінансових послуг. Запропоново визначення спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових пос луг, зроблено їхню класифікацію. Виокремлено процесуальні особливості розгляду зазначеного різновиду договірних спорів.

Зазначається, що договірний спір є складною правовою категорією, поняття якої має комплексний характер. З огляду на це спори, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг, як різновид договірних спорів, розглядаються в етимологічному, економічному, філософському та правовому аспектах.

У результаті проведеного аналізу основних концепцій розуміння правового спору запропоновано визначати спір, що виникає із договорів про надання небанківських фінансових послуг, як правовий конфлікт між учасниками господарських відносин на ринках небанківських фінансових послуг, що виникає при укладанні, зміні, розірванні, виконанні та визнанні недійсними договорів про надання небанківських фінансових послуг. Спори, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг, пропонується поділити на п’ять основних груп: 1) спори про укладання договорів; 2) спори про зміну договорів; 3) спори про розірвання договорів; 4) спори про виконання договорів; 5) спори про визнання договорів недійсними, кожна з яких – на підгрупи. Пропонується також класифікувати спори, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг, за предметною ознакою на спори, що виникають при укладанні, зміні, розірванні, виконанні та визнанні недійсними договорів про надання небанківських фінансових послугіз: переказу коштів; торгівлі валютними цінностями; фінансового лізингу; надання коштів у позику, зокрема й на умовах фінансового кредиту; надання гарантій і поручительств; адміністрування недержавних пенсійних фондів; адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах; у сфері страхування; факторингу та інших фінансових послуг.

Авторка зробила висновок, що однією зі сторін господарського процесу з вирішення спорів, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг, можуть бути не лише фінансові установи та фізичні особи – підприємці, як це зазвичай визначають, а й юридичні особи, які не мають статусу фінансової установи.

 

Ключові слова правовий спір; договірний спір; договір про надання фінансових послуг; спори, що виникають із договорів про надання небанківських фінансових послуг
References

Bibliography

Authored books

1. Vinnyk O, Publichni ta pryvatni interesy v hospodarskykh tovarystvakh: problemy pravovoho zabezpechennia [Public and Private Interests in Business Companies: Issues of Legal Support] (Atika 2003) (in Ukrainian).

2. Shcherbyna V, Hospodarske pravo: pidruchnyk [Economic Law: Textbook] (5-te vyd, Yurinkom Inter 2012) (in Ukrainian).

3. Zajcev I, Sushhnost’ hozjajstvennyh sporov [The Essence of Economic Disputes] (Izd-vo Sarat vn-ta 1974) (in Russian). Encyclopedias 4. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk [Great Encyclopedic Dictionary of Law] (Shemshuchenko Iu red, 2-he vyd, Yurydychna dumka 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Amelina A, ‘Osoblyvosti dohovoriv pro nadannia finansovykh posluh’ [‘Specifics of Financial Service Contracts’] (2019) 3 Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 53 (in Ukrainian).

6. Sviatoshniuk S, ‘Pravova pryroda dohovoriv pro nadannia finansovykh posluh ta yoho mistse u systemi tsyvilno-pravovykh dohovoriv’ [‘Legal Nature of Financial Service Contracts and Their Place in the System of Civil Law Contracts’] [2014] 19 (25) Visnyk ONU im. I. I. Miechnykova. Pravoznavstvo 129 (in Ukrainian).

 

Theses

7. Drozdova N, ‘Dohovir pro nadannia finansovykh posluh u tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘Financial Service Contract in Civil Law of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

8. Sherehi V, ‘Rozmezhuvannia tsesii ta faktorynhu z urakhuvanniam praktyky Verkhovnoho Sudu’ [‘Differentiation of Assignment and Factoring with Account Taken of the Supreme Court Case Law’] (Zakon i Biznes) <https://zib.com.ua/ua/133117rozmezhuvannya_cessii_ta_faktoringu_z_urahuvannyam_praktiki_.html> (accessed: 10.06.2020) (in Ukrainian).